ترجمه متوالی

ترجمه متوالی فرآیند گوش دادن به کلمات گوینده، ترجمه آنها به زبان مقصد و انتقال آنها به سایر شرکت کنندگان است.
معمولاً گوینده بعد از ۳ و یا ۴ جمله دیگر صحبت نمی کند و منتظر می ماند تا ترجمه انجام شود.
در طول ترجمه متوالی، مترجمان با شرکت کنندگان پشت میز جلسه می نشینند و از هیچ تجهیزات فنی استفاده نمی کنند.
مترجم به سخنان گوینده گوش می دهد، سپس آنها را به زبان مقصد ترجمه می کند و به طرف مقابل منتقل می کند.

ترجمه موسسات رسمی

دولت ملزم به داشتن مترجم است تا اتباع خارجی هنگام انجام معاملات در موسسات رسمی مانند ثبت اسناد، دفتر اسناد رسمی و دادگستری مرتکب اشتباه نشوند.
تیم ترجمه دیلجت در این موارد شما را همراهی کرده و ترجمه های لازم را به صورت تخصصی انجام می دهند و از انجام معاملات شما بدون خطا اطمینان حاصل می کنند.