برای استفاده از مدارکی که به زبان خارجی از ادارات و موسسات یک کشور خارجی در ترکیه نوشته شده است، باید این مدارک به زبان ترکی ترجمه شده و در محضری در ترکیه مهر و امضا شوند.
برای اینکه بتوانید یک سند رسمی را ترجمه کنید، لازم است در مورد کشوری که از زبانی که سند به آن نوشته شده است، آگاهی کامل داشته باشید. در غیر این صورت ممکن است به دلیل ترجمه اشتباه سند مشکلات زیادی پیش بیاید. مخصوصاً برای شخصی که که نظری در مورد یکی از زبان ها ندارد، ممکن است در صحت سند مشکل داشته باشد و ممکن است توسط موسسه ای که می خواهد سند را برای آن صادر کند رد شود.

مدارک مورد نیاز به تایید محضری

  • گذرنامه

  • عقدنامه و اسناد کربوط به ازدواج

  • آدرس محل اقامت

  • مدارک تحصیلی

  • شناسنامه

  • اسناد و مدارک مربوط به شرکت و موسسه ی تجاری