ترجمه نوشتاری شامل ترجمه کلیه اسناد، متون، کتب، روزنامه ها و کلیه اسناد مکتوب نوشته شده به زبان خارجی می شود.
در ترجمه‌های حقوقی، پزشکی، تجاری و آکادمیک، هر یک از اعضای تیم ترجمه شرکت دیلجت بصورت تخصصی و حرفه ای در حوزه ی تخصصی مورد نیاز در تمامی مسائل مربوط به ترجمه به شما کمک خواهند کرد.